DE FR EN
Donnerstag, 20. Juni 2013
EM Team Relay 19.00 – 20.00 h Bundesplatz, Bern
EM Eröffnungszeremonie 20.00 – 21.00 h Bundesplatz, Bern
EM Music, Party & Get Together 21.00 – 23.00 h Bundesplatz, Bern
Freitag, 21. Juni 2013
EM Trial Semifinal Juniors 20" & 26" 09.00 – 13.00 h Münsterplatz/-plattform, Bern
EM Trial Semifinal Elite 20" & 26" 13.00 – 17.00 h Münsterplatz/-plattform, Bern
EM Qualifikation Eliminiator 16.30 – 18.30 h Bundesplatz, Bern
EM Trial Final Frauen 17.30 – 19.30 h Münsterplatz/-plattform, Bern
EM Eliminator Final 18.45 – 20.30 h Bundesplatz, Bern
Samstag, 22. Juni 2013
EM Cross Country Juniorinnen 09.00 – 10.30 h Gurten
EM Trial Final Juniors 20" 09.00 – 11.00 h Bärengraben/Klösterlistutz, Bern
EM Cross Country Junioren 11.00 – 12.30 h Gurten
EM Trial Final Juniors 26" 11.30 – 13.30 h Bärengraben/Klösterlistutz, Bern
EM Trial Final Elite 20" 14.00 – 16.00 h Bärengraben/Klösterlistutz, Bern
EM Cross Country U23 Frauen 14.30 – 16.30 h Gurten
EM Trial Final Elite 26" 16.30 – 18.30 h Bärengraben/Klösterlistutz, Bern
EM Trial Super Final Elite 20" 19.00 – 20.00 h Bärengraben/Klösterlistutz, Bern
EM Trial Super Final Elite 26" 20.00 – 21.00 h Bärengraben/Klösterlistutz, Bern
Sonntag, 23. Juni 2013
EM Cross Country U23 Männer 08.30 – 10.30 h Gurten
EM Cross Country Elite Frauen 11.00 – 13.00 h Gurten
EM Cross Country Elite Männer 14.00 – 16.00 h Gurten